สินเชื่อไทรทอง

ถึง 1 ล้าน บ.
10-28%
20-65 ปี

สินเชื่อไทรทอง

เงื่อนไขและการขอสินเชื่อไทรทองธนาคาออมสิน 2565

 

ธนาคารออมสิน นอกจากจะมีสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาลอย่างสินเชื่อเพิ่มพลังฐานรากเพื่อช่วยเรื่องปากท้องของประชาชนได้มีที่อยู่ที่กิน ไม่เดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยจากอะไรก็ตาม  โดยสินเชื่อที่ว่าจะเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สินเชื่อปรับโครงสร้างหนี้รายย่อย ที่ลูกค้าหลายๆคนต่างพากันไปลงทะเบียนเพื่อหวังจะได้เงินด่วนฉุกเฉินมาใช้หมุนเวียน สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนไม่ทันธนาคารออมสินก็ยังมีสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ซึ่งมีจุดเด่นเหมือนกับสินเชื่อที่เป็นมาตรการช่วยลูกค้า

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

เป็นสินเชื่อที่ลูกค้าสามารถจะนำไปใช้จ่ายได้ตามใจ หรือตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปปิดหนี้ทั้งในระบบและปลดหนี้นอกระบบ จับจ่ายใช้สอยตามต้องการ จะเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือต้องการจะไปท่องเที่ยวก็ได้ เป็นต้น โดยสินเชื่อไทรทองออมสินนี้จะต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

จำนวนเงินให้กู้ได้และระยะเวลาการผ่อนชำระ

 1. กรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกันจะได้รับวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 2. กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะได้รับวงเงินสินเชื่อให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยจะมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร
 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด
 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน
 1. ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 25 ปี โดยจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 • กรณีวงเงินที่ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้จะไม่เกิน 7 ปี
 • กรณีวงเงินที่ได้เกิน 300,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้จะไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

 1. จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้ชัดเจนทุกๆเดือน
 2. จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 1. มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 2. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ และจะต้องมีมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
 • จะต้องเป็นพนักงงานประจำมีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • จะต้องเป็นเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000  บาทขึ้นไป
 1. กรณีการใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดในการค้ำประกันสินเชื่อไทรทองออมสิน จะต้องมีมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 • จะต้องเป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่นที่ยินยอมใช้ค้ำประกัน
 • หลักทรัพย์นั้นๆจะต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่างๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก